accord là gì

/ә'ko:d/

Thông dụng

Danh từ

(chính trị) hiệp nghị, hiệp ước
Sự tương thích, sự hoà hợp
individual interests must be in accord with the common ones
quyền lợi cá thể cần phù phù hợp với quyền hạn chung
(âm nhạc) sự thích hợp âm
Ý chí, ý muốn
to tự something of one's own accord
tự nguyện thực hiện cái gì

Ngoại động từ

Làm cho tới hoà hợp
Cho, ban cho tới, chấp thuận đồng ý, chấp nhận
to accord a request
chấp thuận một yêu thương cầu
to accord a hearty welcome
tiếp đãi vồn vã thân thích ái

Nội động từ

( + with) phù phù hợp với, hoà phù hợp với, thống nhất với, tán đồng với
words tự not accord with deeds
lời rằng ko thống nhất với hành vi, điều rằng ko song song với việc làm

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

sự ăn khớp
sự hòa âm
sự phù hợp

Kinh tế

hiệp định
Louvre Accord
Hiệp toan Louvre
hiệp nghị
hòa ước
sự thỏa thuận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
10-4 , accordance , concert , concord , concurrence , conformity , congruence , correspondence , khuyễn mãi giảm giá , good vibes , good vibrations , harmony , okay , pact , rapport , reconciliation , sympathy , treaty , unanimity , concordance , consonance , tune , unity , symphony , arrangement , bargain , compact , understanding , agreement , convention , affinity , assonance , balance , coherence , compatibility , congruity , consentience , coordination , euphony
verb
accede , acquiesce , admit , allow , award , bestow , concede , confer , endow , give , present , render , tender , vouchsafe , affirm , agree , assent , be in tune , concur , conform , correspond , fit , harmonize , jibe , match , square , suit , tally , coincide , get together , kiểm tra , chime , comport with , consist , grant , adapt , adjust , affinity , allot , approve , compliance , concert , conformity , consent , coordinate , merge , prepare , rapport , reconcile , tolerate , treaty , unison , unite , volition

Từ ngược nghĩa

verb
argue , challenge , deny , disallow , disapprove , oppose , question , refuse , withhold , contest , disagree